REGULAMIN

Niniejszy regulamin powstał przede wszystkim po to, aby zapewnić naszym Kursantom najwyższe standardy szkolenia. Musimy na równi szanować wszystkich Kursantów i respektować przepisy prawa. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie, gdyż u nas najważniejszy jest czynnik ludzki.

§1

ROZPOCZĘCIE KURSU

Data zapisania się na kurs prawa jazdy, jest datą, w której Kursant wyrazi chęć przystąpienia do kursu i dokona zadatku w wysokości minimum 500zł.

Data rozpoczęcia kursu jest datą, z którą Kierownik Ośrodka zgłosi rozpoczęcie kursu do odpowiedniego organu nadzorującego. Kierownik nie może tego zrobić dopóty, dopóki Kursant nie dostarczy do Ośrodka, swojego PKK. Dlatego data rozpoczęcia kursu jest najczęściej datą najbliższych zajęć teoretycznych, w których uczestniczył Kursant po dostarczeniu PKKW przypadku kursów eksternistycznych, obowiązuje data dostarczenia PKK po zdanym państwowym egzaminie teoretycznym w WORD.

UWAGA!!! Naszych Kursantów obowiązuje cennik aktualny na dzień rozpoczęcia kursu, czyli dostarczenia PKK.

§2

ODWOŁYWANIE JAZD ORAZ PRZYCHODZENIE NA JAZDY POD WPŁYWEM ALOKHOLU

Rozumiemy, że czasem może zdarzyć się sytuacja losowa, która zmusza nas do odwołania jazdy. Prosimy jednak o uszanowanie czasu pracy Instruktora. Dlatego dopuszczamy możliwość odwołania jazdy najpóźniej na 24 godziny przed zaplanowanym terminem, odliczając niedziele i święta, bez konsekwencji. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, pobieramy dodatkową opłatę, jak za połowę nieodbytych jazd traktowanych cenowo, jako jazdy dodatkowe w przypadku kategorii B i całości w przypadku kategorii A, A2 i AM. Opłata dodatkowa doliczana jest do ceny kursu prawa jazdy. Instruktor, może odstąpić od naliczenia w/w opłaty, biorąc pod uwagę indywidualną ocenę sytuacji. Jego decyzja jest wiążąca i ostateczna.

Jeżeli jednak Instruktor będzie miał podejrzenie, że Kursant stawił się na zajęcia pod wpływem alkoholu, lub innego środka odurzającego, może poprosić o poddanie się badaniu na zawartość alkoholu, lub innego środka odurzającego w organizmie. Odmowa poddania się takiemu badaniu, skutkuje takimi samymi konsekwencjami, jak wynik pozytywny. W takiej sytuacji, Instruktor ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Kierownika Ośrodka i doliczyć opłatę dodatkową w wysokości 100% nieodbytych jazd. Instruktor nie ma prawa również podjąć decyzji o odstąpieniu od pobrania w/w opłaty w przypadku, gdy Kursant odwoła lub nie pojawi się na zajęciach z w/w powodu. Kursant również ma prawo w każdej chwili poprosić Instruktora o poddanie się takiemu badaniu w najbliższym Komisariacie Policji. W przypadku odmowy, jak i pozytywnego wyniku badania, Kursant również ma obowiązek powiadomić o tym fakcie Kierownika Ośrodka. W przypadku negatywnego wyniku, czas wizyty w Komisariacie wlicza się do czasu szkolenia.

§3

EGZAMIN WEWNĘTRZNY

Mamy świadomość, że niektóre Ośrodki Szkolenia Kierowców, wbrew obowiązującym przepisom, nie przeprowadzają egzaminów wewnętrznych, lub robią to w sposób niedbały. Jest to działanie nie tylko niezgodne z prawem, za które grożą Ośrodkowi Szkolenia Kierowców negatywne konsekwencje, ale przede wszystkim działanie na szkodę Kursanta. Celem rzetelnego przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego jest upewnienie Kursanta w świadomości, że został doskonale przygotowany do egzaminu państwowego i aby poszedł do WORD z pełną świadomością własnych umiejętności, lub wskazanie niedociągnięć i określenie, nad którymi elementami powinniśmy jeszcze popracować.

Egzamin wewnętrzny przeprowadza Instruktor Prowadzący, lub na wniosek Kursanta, Kierownik Ośrodka, po odbyciu minimum 30 godzin zajęć teoretycznych i nie mniej, niż 30 godzin zajęć praktycznych. Egzamin wewnętrzny trwa 1 godzinę zegarową i składa się z części teoretycznej i praktycznej. Egzamin uważa się za zaliczony z wynikiem pozytywnym, w przypadku osiągnięcia minimum 68 pkt. z części teoretycznej i wykonania wszystkich zadań na placu manewrowym i w ruchu drogowym, wg kryteriów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach. Dla Kursantów, którzy odbyli u nas pełny kurs prawa jazdy, pierwsze podejście jest zawsze za darmo. W przypadku, gdy Kursant uzyska pozytywny wynik egzaminu wewnętrznego, pełny kurs uważa się za zakończony, PKK jest zwracany i Absolwent może umówić się na egzamin do WORD (patrz: jak nie zdasz, zapłacimy za poprawkę). W przypadku, gdy Kursant uzyska negatywny wynik z części praktycznej egzaminu, ustala wspólnie z Instruktorem potrzebną ilość godzin dodatkowych. Kolejny egzamin wewnętrzny odbywa się w ramach tych godzin i może zdawać do skutku. Jeżeli Kursant uważa, że mimo niezdanego egzaminu wewnętrznego, potrafi zdać egzamin państwowy, musi fakt ten udowodnić przed Instruktorem Prowadzącym, lub Kierownikiem Ośrodka, podczas poprawkowego egzaminu wewnętrznego, za który musi uiścić opłatę zgodną z cennikiem. W przeciwnym razie, przysługuje mu prawo do rezygnacji z kursu w trakcie (patrz: rezygnacja z kursu). Jeżeli Kursant nie zaliczy z wynikiem pozytywnym, egzaminu wewnętrznego w części teoretycznej, może przystąpić do poprawki dowolną ilość razy, wrzucając za każdym razem „piątaka” do skarbonki, którą raz do roku przekazujemy na cele charytatywne. W przypadku przystępowania do egzaminu poprawkowego również w części praktycznej, odliczamy 5 zł od opłaty.

§4

JAK NIE ZDASZ, ZAPŁACIMY ZA POPRAWKĘ

OSK Astra M.J. Goździk gwarantuje zdanie przez Absolwenta pełnego Kursu Prawa Jazdy kat. B (zwanego dalej Absolwentem), egzaminu państwowego kat. B za pierwszym razem. Jeżeli tak się nie stanie, OSK Astra M.J. Goździk zwróci Absolwentowi równowartość pierwszego egzaminu poprawkowego, którą Absolwent może wykorzystać na szkolenie uzupełniające przed egzaminem poprawkowym. Absolwent, który chciałby skorzystać z rekompensaty za niezdany egzamin, jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Instruktora Prowadzącego, najpóźniej w dniu niezdanego egzaminu oraz o terminie egzaminu poprawkowego najpóźniej w dniu zapisania się na ten egzamin. W przypadku niedotrzymania przez Absolwenta terminu poinformowania Instruktora Prowadzącego, rekompensata zostanie oddana pod warunkiem dostępności terminów jazd u danego instruktora. Nie ma możliwości wypłaty rekompensaty w gotówce. Za Absolwenta uważa się osobę, która w OSK Astra M.J. Goździk odbyła i w wymaganym terminie opłaciła pełny Kurs Prawa Jazdy kat. B, składający się z minimum 30 godzin części teoretycznej, minimum 30 godzin części praktycznej, zakończonych pozytywnym wynikiem egzaminu wewnętrznego.

§5

REZYGNACJA Z KURSU

Każdemu z naszych Kursantów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przysługuje prawo do rezygnacji z kursu prawa jazdy w jego trakcie, w dowolnym momencie. W przypadku rezygnacji z kursu, lub jego części, Kursanta obowiązuje cennik cząstkowy (osobno za szkolenie teoretyczne i osobno za odbytą każdą godzinę szkolenia praktycznego). Kursant, który chce zrezygnować z kursu prawa jazdy, powinien uprzednio uregulować należność za całość odbytego szkolenia oraz zwrócić kwotę dofinansowania do badań lekarskich, jeżeli z niego korzystał.

§6

PIERWSZA WPŁATA

Jednym z warunków zapisania się na kurs prawa jazdy jest dokonanie pierwszej wpłaty w formie zadatku i wysokości minimum 500 zł. Jest to opłata za zapisanie się na kurs prawa jazdy. W przypadku kontynuowania szkolenia, jest zaliczana na poczet opłaty za kurs prawa jazdy. Jednak w przypadku rezygnacji przed przystąpieniem do kursu, kwota ta nie jest zwracana. Jeżeli Kursant wpłacił kwotę wyższą, zwracamy różnicę między wpłaconą kwotą, a opłatą za zapisanie się na kurs prawa jazdy, po okazaniu paragonu fiskalnego. Nie zwracamy żadnych pieniędzy bez paragonu. Zachęcamy do przechowywania paragonów co najmniej do końca trwania kursu prawa jazdy.

§7

PRZERWANIE KURSU

Rozumiemy, że jest wiele przypadków losowych, które determinują konieczność przerwania kursu. Jeżeli jednak przerwa trwa dłużej, niż pół roku, po powrocie do szkolenia obowiązuje aktualnie obowiązujący cennik, nie ten z dnia rozpoczęcia kursu, ale wszelkie dokonane wcześniej wpłaty nie przepadają. Po upływie 1 roku od ostatnich zajęć traktujemy, jak rezygnację z kursu (patrz: rezygnacja z kursu) i nie zwracamy dokonanych wpłat, ale Kursant ma możliwość kontynuowania kursu. Po upływie 2 lat od ostatnich zajęć, niszczymy wszelką dokumentację i kurs należy zaczynać od nowa.


Michał Goździk

Kierownik Ośrodka

Regulamin w formacie PDF do pobrania TUTAJ